Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen „podmínky“) upravují pravidla prodeje a dodávky výrobků z produkce LIMA okna s.r.o.. Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo mezi B+V Okna, s.r.o. jako zhotovitelem a objednatelem (dále jen „smlouva“).

I. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena

* 1.1. Sjednaná cena zahrnuje náklady na vypracování cenové nabídky, náklady na zaměření, vlastní cenu výrobku a jeho příslušenství včetně DPH, jakož i další náklady (doprava, clo, balení). Cenová nabídka je zpracována položkově dle uvedených nákladových hledisek.

* 1.2. Platnost sjednané ceny je tři měsíce od vypracování cenové nabídky, pokud nedojde k jiné dohodě.

* 1.3. Jestliže po provedeném zaměření dojde v důsledku změny vstupních údajů (např. změna rozměrů výrobku, jeho členění či doplňků) ke zvýšení (snížení) rozsahu díla, upraví se v návaznosti na to i cena a objednatel je povinen takto zvýšenou (sníženou) cenu uhradit.

* 1.4. Pokud je ke sjednané ceně poskytnuta zhotovitelem sleva, platí tato sleva pouze za podmínky, že objednatel dodrží veškeré smluvní povinnosti stanovené ve smlouvě o dílo a těchto podmínkách. Při porušení smluvních povinností objednatelem platí sjednaná cena bez slevy.

* 1.5. Cena montáže je sjednána pro jednorázovou realizaci. V případě přerušení montáže vinou objednatele ( z důvodu např.stavební nepřipravenosti ), může dojít k navýšení ceny montáže.

2. Platební podmínky

* 2.1. Při sjednání smlouvy je určena záloha – viz smlouva. Zůstatek sjednané ceny je splatný buď po montáži hotově, nebo po doručení vyúčtovací faktury, splatné do sedmi dnů od vystavení.

* 2.2. Právo vystavit vyúčtovací fakturu a nárok na zaplacení zůstatku sjednané ceny vzniká zhotoviteli úplným provedením díla.

* 2.3. Peněžité závazky objednatele se považují za zaplacené dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele anebo dnem složení hotovosti v místě sídla zhotovitele či v místě jeho prodejního a zakázkového střediska.

* 2.4. Na základě dohody smluvních stran je možné sjednat individuální způsob při úhradě ceny.

II. DODACÍ PODMÍNKY

* 1.1. Pro zahájení výroby a běh lhůty pro zhotovení díla je rozhodující datum zaplacení sjednané zálohy a předání objednatelem podepsaných dokumentů zhotoviteli (tj. Smlouvy o dílo, včetně Všeobecných prodejních a dodacích podmínek a Cenové nabídky).

* 1.2. Sjednaná doba zhotovení díla je dodržena, bude-li před jejím uplynutím objednateli oznámena připravenost výrobků, které jsou předmětem díla, k expedici nebo k expedici a montáži.

* 1.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy zhotovitel neprovede dílo ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel poskytne.

* 1.4. Pokud bude doba plnění ohrožena z důvodu vyšší moci (např. živelná pohroma, havárie, přerušení dodávek energie, stávka, úřední opatření), je zhotovitel povinen to bez zbytečného prodlení písemně nebo telefonicky oznámit

objednateli a dohodnout si s ním nový termín plnění. Jestliže v takovém případě splní zhotovitel svoji oznamovací povinnost, není v prodlení s provedením díla.

* 1.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo zhotovením výrobků, které jsou předmětem díla, předáním těchto výrobků objednateli v místě plnění a jejich montáží.

* 1.6. Objednatel je povinen osobně převzít dílo v místě jeho plnění, a to i v případě, že má dílo nepodstatné vady. Nepřevezme-li objednatel dílo, ač je povinen tak učinit, považuje se dílo za předané okamžikem, kdy zhotovitel umožnil objednateli s dílem nakládat. Nebezpečí škody na zhotovených výrobcích přechází na objednatele v době, kdy převezme tyto výrobky od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu zhotovitel umožní nakládat se zhotovenými výrobky a objednatel poruší smlouvu tím, že tyto výrobky nepřevezme.

* 1.7. O předání předmětu díla se sepisuje předávací protokol, který podepíší obě strany. Předání předmětu díla může objednatel potvrdit i podpisem na předávacím protokolu vystaveném zhotovitelem. Na objednatele přechází veškerá odpovědnost spojená s předáním díla i v případě, kdy převzetím díla pověřil jinou osobu.

* 1.8. Odstoupí-li objednatel po podpisu smlouvy o dílo od této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, a dále odstupné ve výši 50% ze sjednané ceny. K úhradě částky za vykonané práce a odstupného lze použít prostředky z poskytnuté zálohy.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

* 1.1. Zhotovitel poskytuje záruku na zboží v následující délce: – na stálobarevnost oken a kvalitu plastového profilu 5 let – na kování 5 let – výjimku tvoří povrchová úprava (lakování) vrchního kování – tj. okenní a dveřní kliky, lakované hliníkové, příp. plastové krytky, madla, příslušenství k dodávaným výrobkům a podobné součásti předmětu díla – na ostatní zboží a služby 2 roky

* 1.2. Jestliže je výrobek zhotoven na základě konstrukčních údajů objednatele, nenese zhotovitel záruku za takto stanovené rozměry výrobku a jimi omezenou konstrukční způsobilost, jakož i za takto stanovené členění jednotlivých prvků a způsob a směr jejich otvírání, jestliže jsou tyto parametry zadány a podepsány objednatelem a jsou zřejmé z nákresu pozic v cenové nabídce.

* 1.3. Ze záručního plnění je dále vyloučeno přirozené opotřebení výrobku, jakož i jeho poškození, které bylo způsobeno nedbalostí, neodborným nebo nešetrným zacházením ze strany objednatele či třetích osob.

* 1.4. V případě dalšího prodeje výrobku zaniká záruka a povinnosti ze záručního plnění.

* 1.5. Nedodržením podmínek a instrukcí vydaných zhotovitelem pro skladování, instalaci a údržbu výrobků strany objednatele nebo oprávněného vlastníka ztrácí objednatel nebo oprávněný vlastník nárok na záruky poskytované v souladu s ustanovením části III.Záruční podmínky. Rovněž v případě prodlení se zaplacením ceny větším jak 40 dnů ztrácí objednatel nebo oprávněný vlastník nárok na záruky poskytované v souladu s ustanovením části III.Záruční podmínky.

* 1.6. Odběratel zajistí na vlastní na vlastní náklady přiměřené zakrytí podlah nebo míst, které by mohly být mechanicky či jinak poškozeny při demontáži, montáži a zednickém zapravení výrobku, pokud nebylo sjednáno jinak.

* 1.7. V případě instalace vnitřní žaluzie na okenní křídlo, může dojít k omezení otevření křídel a to v závislosti na charakteru provedení vnitřního ostění ( svislé špalety). Tento případ se nejčastěji vyskytne u zasklení trojskel a není předmětem záručního plnění.

IV. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

* 1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

* 1.2. Objednatel je povinen oznámit případné vady díla písemně s uvedením čísla zakázky a popisem reklamované vady.

* 1.3. Právo z vad díla nelze přiznat, jestliže objednatel neoznámí: a) zjevné vady – zejména množství zhotovených výrobků, množství doplňkového materiálu, poškrabaný profil, poškrábané sklo apod. při předání díla, b) samovolně prasklé sklo do 7 dnů po předání díla c) poškození podlah, interiéru, exteriéru při demontáži…

* 1.4. Za vadu se nepovažuje: – odlišný odstín okenního a dveřního příslušenství od odstínu plastového profilu a odlišný odstín omítkového materiálu při zednickém zapravení – odpadávání původního zvětralého zdiva po montáži výrobku, případně zednickém zapravení – rozdílná zrnitost materiálu použitého při zednickém zapravení a materiálu původní omítky – výskyt spektrálních barev u izolačního dvojskla nebo trojskla – kondenzace vlhkosti na vnitřních nebo vnějších plochách skel (rosení) – jedná se o běžný fyzikální jev ovlivněný relativní vlhkostí vzduchu v místnosti, teplotou v místnosti a venkovní teplotou – kondenzace vlhkosti nebo namrzání vody na vnější straně izolačních trojskel – jedná se o běžný fyzikální jev způsobený relativní vlhkostí vzduchu, vnější teploty a nízkým součinitelem prostupu tepla izolačním trojsklem – drobné odchylky u meziskelních příček (viditelnost řezu) a rezonance příček – poruchy funkce elektricky ovládaných prvků způsobené nedostatky elektrických obvodů objednatele – povrchové vady způsobené krupobitím, pokud nebyly odborně ošetřeny

* 1.5. Dojde-li k následnému ovlivnění funkčnosti výrobku vlivem znečištění kování např. při zednickém zapravení nebo neodbornou montáží, nebude reklamace zhotovitelem uznána.

* 1.6. V případě uznání reklamace z titulu odpovědnosti za vady zboží, odstraní zhotovitel vady podle vlastní volby buď odstraněním vad, náhradní dodávkou za chybějící nebo vadné zboží nebo slevou z kupní ceny. Odpovědnost zhotovitele je vždy limitována hodnotou dodaného zboží.

* 1.7. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na povinnosti objednatele zaplatit zboží v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě placení.

* 1.8. Uplatňování dalších nároků souvisejících s reklamovaným výrobkem není možné.

V. ZAMĚŘENÍ, DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, ZEDNICKÉ PRÁCE A LIKVIDACE

* 1. Zaměření zahrnuje: a) určení výrobních rozměrů odvozených od velikosti stavebního otvoru s přihlédnutím k závazným doporučením výrobce plastových profilů. Výrobním rozměrem se rozumí výška a šířka okenního (dveřního) prvku, stanovená při zaměření stavebního otvoru zhotovitelem. Zhotovitel garantuje pouze takové výrobní rozměry, které byly zaměřeny pracovníkem zhotovitele. b) je-li výrobní rozměr stanoven jiným způsobem (např. je-li výrobní rozměr zaměřen objednatelem anebo je-li stanoven výrobní rozměr dle údajů objednatele o velikosti stavebního otvoru, když tento stavební otvor není dosud připraven), přechází garance za výrobní rozměr na objednatele.

* 2.Demontáž zahrnuje: a) odstranění (vybourání) původních okenních (dveřních) prvků b) přemístění původních prvků na místo určené objednatelem v rámci rodinného domu, bytu či stavby c) „hrubý úklid“ bez odvozu suti

* 3.Montáž zahrnuje: a) dopravu výrobků do místa plnění (v okruhu 30km od sídla zhotovitele či od

příslušného prodejního nebo zakázkového střediska zhotovitele zdarma) b) osazení výrobků do stavebních otvorů a jejich ukotvení

c) aplikaci polyuretanové pěny (bez jejího ořezání) d) osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry SWS je-li předmětem smlouvy e)kontrolu funkčnosti výrobků, jejich seřízení a předvedení objednateli

* 4. Zednické zapravení zahrnuje: a) zapravení špalet vnitřního ostění, vnitřního okenního (dveřního) nadpraží, instalaci a zapravení vnitřních parapetů (pokud jsou součástí dodávky) odpovídajícím materiálem b) zapravení (zafilcování) plochy ostění na hranu původního ostění

* 5. Likvidace zahrnuje: a) odvoz původních okenních a dveřních prvků b) „hrubý úklid“ bez odvozu suti, pokud není výslovně sjednáno jinak

VI. ZÁSADY SPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY

* 1.1. Po montáži je nutné odstranit z oken ochrannou polepovou folii, a to zejména zvenku do 14 dní po provedené montáži.

* 1.2. Výrobky nepoužívat k uzavření nevyzrálých staveb při používání mokrých procesů (hrubých omítek, betonových podlah, apod.).

* 1.3. Zamezit znečištění kování a ucpání odtokových drážek v dolní části rámu – zejména při dokončovacích pracích na fasádách a ostění.

* 1.4. Kování minimálně 2x ročně kompletně promazat (viz. přiložený návod k zakázce).

* 1.5. Neotvírat štulpové dveře v uzamčeném stavu uvolněním štulpového zavírače

* 1.6. Při zamykání nebo odemykání dveří nestlačovat zároveň kliku a otáčet klíčem.

* 1.7. Nenechávat otevřené křídlo okna nebo dveří v zamčeném stavu.

* 1.8. Rámy a křídla oken a dveří ošetřovat běžnými čistícími prostředky pro domácnost. V žádném případě nesmí být použity abrazivní čistící písky a emulze, dále nesmí být použita čistidla na bázi organických rozpouštědel nebo s obsahem kyselin.

VIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

* 1.1. Všeobecné prodejní a dodací podmínky se přiměřeně použijí jako nedílná součást Smlouvy o dílo mezi B+V Okna, s.r.o. jako zhotovitelem a objednatelem, a to s ohledem na úpravu v zákonných ustanoveních § 409 a násl. Obchodního zákoníku.

* 1.2. Zhotovitel a objednatel se dohodli ve smyslu § 445 Obchodního zákoníku, že objednatel nabude vlastnické právo teprve až úplným zaplacením ceny o dílo.

* 1.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány podle českého práva v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů před jediným rozhodcem určeným podle Jednacího řádu pro rozhodčí řízení vydaného společností Česká rozhodčí a.s., IČ: 285 95 017 (dále jen „Česká rozhodčí a.s.“), se sídlem v Olomouci, účinného ke dni uzavření této rozhodčí doložky. Rozhodčí řízení bude vedeno dle Jednacího řádu pro rozhodčí řízení a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení vydaných společností Česká rozhodčí a.s., uveřejněných na internetové adrese www.cesro.cz a účinných ke dni uzavření této rozhodčí doložky. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem této rozhodčí doložky měly možnost se seznámit jak s Jednacím řádem pro rozhodčí řízení, tak s Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, toto učinily a tyto výše uvedené dokumenty považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky. Dále smluvní strany prohlašují, že se budou ustanoveními výše zmíněného Jednacího

řádu pro rozhodčí řízení a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení bez výhrad řídit a považují tyto dokumenty ve smyslu § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. Za dohodu o postupu rozhodce při vedení řízení. V případě, že je tato smlouva dle zvláštních právních předpisů smlouvou spotřebitelskou, ruší se tato rozhodčí doložka v rozsahu konkrétního majetkového sporu z této smlouvy vyplívajícího, nebo s ní souvisejícího zahájením soudního řízení některou ze smluvních stran v dané věci dříve, než bude zahájeno řízení před rozhodcem. Tato rozhodčí doložka váže i právní nástupce stran.

* 1.4. Objednatel prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení konkursu, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

* 1.5. Objednatel prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.

* 1.6. Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.

* 1.7. Objednatel odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v této části nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.